Important Notice:
Come visit my personal website! You can find more about me there. All my profiles links to networking sites I'm in is on there (like Facebook and Twitter), and find what else I am up to besides building GameSquire: The Wonderful World of Gaming.
Dillon Flueck Personal Website

Friday, February 27, 2015

Humans Super Nintendo CheatsLevel Passwords
Level - Password
1 - GBCDQF
2 - XXGFWV
3 - QWQRFD
4 - GSDQQQ
5 - GLPLSD
6 - CCBDQG
7 - GFHQQN
8 - NNMTQY
9 - MNNLYR
10 - QBCNVN
11 - PYQNCH
12 - ZZVNNW
13 - CQZFDG
14 - MNMLKV
15 - GSFDGJ
16 - RRPYYR
17 - PLMKYV
18 - GVFTYC
19 - WQFZSW
20 - GTVBHY
21 - LYPZMX
22 - KSJDHF
23 - VQNRYT
24 - PYQWMN
25 - YVQRNH
26 - GGKKNQ
27 - VNHSQF
28 - KKVJJD
29 - NJSJSM
30 - LQVRHW
31 - SQVYWQ
32 - GLLMZG
33 - GDNRJH
34 - NHFDGG
35 - SRWYYT
36 - KGJHWT
37 - PVVRMN
38 - QRNNFG
39 - HWSPPW
40 - MYQYPQ
41 - DXDFKJ
42 - NQRFVN
43 - GKLSDV
44 - YQRGMQ
45 - QKRMVK
46 - QQQKKF
47 - YNQPPW
48 - MMZNNX
49 - JKKSHH
50 - YQQQDN
51 - KLWYPY
52 - WPWVWV
53 - PQWMDV
54 - LYGPSX
55 - NFVSNV
56 - LSKDFK
57 - VNVNJS
58 - QQRTVN
59 - DFNDFH
60 - LHQRTN
61 - NXSLSS
62 - VXCVPY
63 - JKHZSC
64 - XCNBSD
65 - QWFNHW
66 - JDFSWQ
67 - QWNVYZ
68 - WQFLQN
69 - WQRZXC
70 - ZXCMNB
71 - QWDNVB
72 - SDSDFR
73 - JDFBDJ
74 - PYYQNN
75 - LDJJHF
76 - QYNYPZ
77 - CCVNKZ
78 - YYTRTR
79 - CBCYCB
80 - JDPJNK

No comments:

Post a Comment